אחריות
נאמנות
יעילות
מקצועיות

לרזניק פז נבו נסיון וידע רב במתן שירותי נאמנות שעניינן הבטחת ביצוע עסקאות.

  • החברה משמשת כנאמן להבטחת ביצוען של עסקאות (Escrow Agent), נאמנות הכוללת מעקב אחר השלמת פעולות לביצוע עסקאות, המצאת אישורים או ביצוע תשלומים במסגרת עסקאות מימון או M&A ; בין היתר במסגרת הלוואות בין חברתיות. כמו כן משמשת החברה כנאמן בטוחות (Collateral Agent) הנדרשות במסגרת עסקאות שונות. בהתאם לתנאי כל עסקה, החברה מבצעת בקרה על קיום התחייבויות; ביצוע תשלומים הנגזרים מהעסקה; בדיקת יחסים פיננסיים נדרשים; דיווחים שוטפים לצדדים לעסקה; שחרור בטוחות שנרשמו לטובת החברה כתלות בהתקדמות העסקאות ו/או פירעון של הלוואות; במסגרת זו מחזיקה החברה במניות או בנכסים אחרים שניתנו להבטחת העסקאות.
  • פיקוח, החזקה ובקרה על כספי נאמנות

רזניק פז נבו נאמנויות מעניקה שירותים הנדרשים לשם החזקה בנאמנות, חלוקה ותשלום של כספים וביצוע בקרות.

שירותים אלו  ניתנים לפנסיונרים ופורשים במסגרת הסדרי פרישה   והקדשים, לזכאים על פי הסכמי פשרה והחלטות בית משפט בהיקף של מאות מיליוני שקלים. במסגרת זו מבצעת החברה חלוקת כספים שוטפת לנהנים ולזכאים, ובכלל זה מבצעת תשלומים למוסדות ממשלתיים (כגון ביטוח לאומי ורשות המיסים) וכן מבצעת את הבקרות הנדרשות על פי דין או הסכם.

  • נאמנות על כספים המופקדים בקרנות גידור – פיקוח על הוצאת והשקעת הכספים , בהתאם להסכמים עם המשקיעים והקרן.
Back to top